Lavio EMUL SYNT ESO
- 15 %5 litrů

Lavio EMUL SYNT ESO

emulgační polosyntetický ropný olej – chladící emulgační kapalina

» detailní popis

Kód: 120463
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 781,00  
Ceníková cena 919,00 Kč  
Při odběru 3 ks a více 735,20 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

10 litrů1 521,00 Kč 
20 litrů3 012,00 Kč 
50 litrů7 168,00 Kč 
volně119,79 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Polosyntetická kovoobráběcí kapalina na bázi patentované směsi syntetického a vysoce rafinovaného minerálního oleje s velmi dobrou mísitelností s vodou, určená pro obrábění, soustružení, frézování, řezání, broušení, vrtání a další operace. Velmi stabilní emulze s dobrou protikorozní a biodegradační ochranou snižuje náklady na výrobu, údržbu obráběcích strojů a zlepšuje pracovní prostředí obsluhy stroje. Velmi nízká pěnivost je ideální pro nejvyšší rychlosti a tlaky v měkké vodě. Universální obráběcí kapalina k použití pro lehké až středně těžké obrábění široké škály materiálů, včetně automobilních hliníkových slitin a nízko až středně legovaných ocelí. Nízká hodnota pěnivosti je navržena pro moderní vysokotlaké centrální chladící systémy CNC strojů, tak i pro stroje se samostatnou náplní. Při smísení s vodou vytváří biologicky stabilní chladící a mazací kapalinu s dobrými protikorozními vlastnostmi. Obsahuje emulgátor, protikorozní přísady, protipěnivostní přísady a přísady proti biodegradaci. Odpovídá předpisu pro chladící kapaliny TRGS 611. Koncentraci udržujte: lehké obrábění 5–6%, těžké obrábění 7–10%, broušení 4–6%. pH emulze 9,2–9,7. Neobsahuje bór, formaldehyd, těžké kovy, chlor ani fenol.

KONCENTRACE: FRÉZOVÁNÍ: 8–9%; VRTÁNÍ: 7–9%; ŘEZÁNÍ: 7–10%; SOUSTRUŽENÍ: 6–8%; BROUŠENÍ: 4–6%

SK: Polosyntetická kovoobrábacia kvapalina na báze patentovanej zmesi syntetického a vysoko rafinovaného minerálneho oleja s veľmi dobrou miešateľnosťou s vodou, určená na obrábanie, sústruženie, frézovanie, rezanie, brúsenie, vŕtanie a ďalšie operácie. Veľmi stabilná emulzia s dobrou protikoróznou a biodegradačnou ochranou znižuje náklady na výrobu, údržbu obrábacích strojov a zlepšuje pracovné prostredie obsluhy stroja. Veľmi nízka penivosť je ideálna pre najvyššie rýchlosti a tlaky v mäkkej vode. Univerzálna obrábacia kvapalina na použitie pre ľahké až stredne ťažké obrábanie širokej škály materiálov, vrátane automobilových hliníkových zliatin a nízko až stredne legovaných ocelí. Nízka hodnota penivosti je navrhnutá pre moderné vysokotlakové centrálne chladiace systémy CNC strojov, tak i pre stroje so samostatnou náplňou. Pri zmiešaní s vodou vytvára biologicky stabilnú chladiacu a mazaciu kvapalinu s dobrými protikoróznymi vlastnosťami. Obsahuje emulgátor, protikorózne prísady, protipenivostné prísady a prísady proti biodegradácii. Zodpovedá predpisu pre chladiace kvapaliny TRGS 611. Koncentráciu udržujte: ľahké obrábanie 5–6%, ťažké obrábanie 7–10%, brúsenie 4–6%. pH emulzie 9,2–9,7. Neobsahuje bór, formaldehyd, ťažké kovy, chlór ani fenol.

PL: Półsyntetyczny płyn do obróbki metali na bazie opatentowanej mieszanki syntetycznego i wysoko rafinowanego oleju mineralnego o bardzo dobrej mieszalności z wodą, przeznaczony do obróbki, toczenia, frezowania, cięcia, szlifowania, wiercenia i innych operacji. Bardzo stabilna emulsja o dobrej ochronie antykorozyjnej i biodegradacyjnej obniża koszty produkcji, konserwacji obrabiarek i poprawia środowisko pracy obsługi maszyny. Bardzo niska pienistość jest idealna dla najwyższych prędkości i ciśnień v miękkiej wodzie. Uniwersalny płyn do obróbki metali do zastosowania dla obrabiania lekkiego i średni ciężkiego szerokiego wachlarza materiałów włącznie samochodowych stopów aluminiowych oraz stali nisko- i średniostopowych. Niska wartość pienistości jest zaprojektowana zarówno dla nowoczesnych wysokociśnieniowych centralnych układów chłodzących maszyny CNC, jak i dla maszyn o samodzielnym układzie. Przy zmieszaniu z wodą tworzy biologicznie stabilny płyn chłodzący i smarowy o dobrych własnościach antykorozyjnych. Zawiera emulgator, domieszki antykorozyjne, domieszki przeciwpieniące oraz domieszki przeciw biodegradacji. Odpowiada przepisowi dla płynów chłodzących TRGS 611. Stężenie utrzymywać: lekka obróbka 5 – 6%, ciężka obróbka 7 – 10%, szlifowanie 4 – 6%. pH emulsji 9,2 – 9,7. Nie zawiera boru, formaldehydu, metali ciężkich, chloru ani fenolu.

EN: Semi-synthetic metalworking fluid based on a patented mixture of synthetic and highly refined mineral oil with very good miscibility with water, designed for machining, turning, milling, cutting, grinding, drilling and other operations. Very stable emulsion with good corrosion and biodegradation protection reduces the cost of production, maintenance of machine tools and improves the working environment of the machine operator. Very low foaming is ideal for the highest speeds and pressures in soft water. Universal cutting fluid for use in light to medium duty machining of a wide range of materials including automotive aluminum alloys and low to medium alloyed steels. The low foaming value is designed for modern high-pressure central CNC machine cooling systems as well as for separate charge machines. When mixed with water, it creates white biostable coolant and lubricant with good anticorrosive properties. It contains emulsifier, anti-corrosion agents, antifoaming additives and additives against biodegradation. Complies with the TRGS 611 Coolant Regulation. Maintain concentration: light machining 5–6%, heavy machining 7–10%, grinding 4–6%. pH of emulsion 9,2–9,7. Does not contain boron, formaldehyde, heavy metals, chlorine or phenol.

Obsahuje 2-aminoethanol; alkoholy C12 – C14, ethoxylované. EUH208 Obsahuje 3-jod-2-propinyl-butylkarbamat. Může vyvolat alergickou reakci.

H315 Dráždí kůži; H318 Způsobuje vážné poškození očí; H412 škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky; P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí; P280 Používejte ochranné rukavice / oděv / brýle / obličejový štít; P302 + P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla; P305 + P351 + P338 Při zasazení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování; P310 Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře; P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Uniklý produkt představuje riziko uklouznutí – posypte ho vhodným materiálem. Skladujte v uzavřených obalech na suchých místech, které jsou chráněny před přímými povětrnostními vlivy a slunečním zářením. Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte zásady bezpečnosti práce a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům. Bezpečnostní list pro profesionální použití k dispozici na vyžádání.

NEBEZPEČÍ