Lavio SYNT DOT 4+ ESP, brzdová kapalina
500 ml

Lavio SYNT DOT 4+ ESP, brzdová kapalina

syntetická brzdová kapalina normy DOT 4+ pro vozy s ABS a ESP/ASC

» detailní popis

Kód: 120353
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 105,00  
Ceníková cena 105,00 Kč  
Při odběru 12 ks a více 96,60 Kč  
Při odběru 60 ks a více 91,35 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

1 litr176,00 Kč 
5 litrů766,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Syntetická certifikovaná brzdová kapalina DOT 4+ určená k použití v nejmodernějších brzdových, hydraulických a spojkových systémech automobilů, motocyklů, nákladních vozidel a zemědělské techniky vybavených antiblokovacím brzdným systémem ABS a stabilizačními systémy ESP / ASC. Špičkové viskozitní vlastnosti při nízkých teplotách zaručují bezproblémový chod všech hydraulických systémů. Zabezpečuje účinný přenos tlakových sil až do –40°C, čímž umožňuje vytvoření brzdícího účinku i při extrémně nízkých teplotách. Vynikající schopnost absorbovat vlhkost účinně zabraňuje vytvoření ledových krystalků při nízkých teplotách a bublinek páry při vysokých teplotách. Antikorozní přísady zajišťují vysokou úroveň ochrany vnitřních kovových částí brzdícího systému (litina, měď, zinek, hliník, kadmium). Kapalina je velmi dobře snášenlivá s gumovými, plastovými a kovovými součástkami brzdových systémů. Je dokonale mísitelná se syntetickými brzdovými kapalinami stejné specifikace. Není mísitelná s brzdovými kapalinami na bázi minerálních olejů a s kapalinami do automatických převodovek (ATF). Bod varu min. 265°C.

DOT 4+; FMVSS 116; SAE J1704; ISO 4925 class 4; bod varu min. 265°C

SK: Syntetická certifikovaná brzdová kvapalina DOT 4+ určená na použitie v najmodernejších brzdových, hydraulických a spojkových systémoch automobilov, motocyklov, nákladných vozidiel a poľnohospodárskej techniky, vybavených antiblokovacím brzdným systémom ABS a stabilizačnými systémami ESP/ASC. Špičkové viskozitné vlastnosti pri nízkych teplotách zaručujú bezproblémový chod všetkých hydraulických systémov. Zabezpečuje účinný prenos tlakových síl až do –40°C, čím umožňuje vytvorenie brzdiaceho účinku aj pri extrémne nízkych teplotách. Vynikajúca schopnosť absorbovať vlhkosť účinne zabraňuje vytvoreniu ľadových kryštálikov pri nízkych teplotách a bubliniek pary pri vysokých teplotách. Antikorózne prísady zaisťujú vysokú úroveň ochrany vnútorných kovových častí brzdiaceho systému (liatina, meď, zinok, hliník, kadmium). Kvapalina je veľmi dobre znášanlivá s gumovými, plastovými a kovovými súčiastkami brzdových systémov. Je dokonale miešateľná so syntetickými brzdovými kvapalinami rovnakej špecifikácie. Nie je miešateľná s brzdovými kvapalinami na báze minerálnych olejov a s kvapalinami do automatických prevodoviek (ATF). Bod varu min. 265°C.

PL: Syntetyczny certyfikowany płyn hamulcowy DOT4+ przeznaczony do zastosowania w najnowocześni­ejszych układach hamulcowych, hydraulicznych i sprzęgłowych samochodów, motocykli, ciężarówek i techniki rolniczej wyposażonych w układ hamulcowy ABS i system stabilizacji ESP/ASC. Doskonała lepkość przy niskich temperaturach gwarantuje niezawodną pracę wszystkich systemów hydraulicznych. Zapewnia skuteczne przenoszenie sił ciśnienia do –40°C, co pozwala na stwarzanie efektu hamowania nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach. Doskonała chłonność wilgoci skutecznie zapobiega stwarzaniu kryształków lodu przy temperaturach ujemnych oraz bąbelek pary przy temperaturach dużych. Składniki przeciwkorozyjne zapewniają bardzo dobrą ochronę części wewnętrznych układu hamowania (żeliwo, miedź, cynk, aluminium, kadm). Płyn nie oddziałuje ujemnie na części gumowe, metalowe i z tworzywa sztucznego układów hamowania. Doskonale wymiesza się z syntetycznymi płynami hamulcowymi o specyfikacji identycznej. Nie można go mieszać z płynami hamulcowymi na bazie olejów mineralnych oraz z płynami do przekładni automatycznych (ATF). Temperatura wrzenia wynosi min. 265°C.

EN: Certified synthetic DOT 4+ brake fluid intended for use in advanced brake, clutch and hydraulic systems of automobiles, motorcycles, trucks and agricultural machinery equipped with anti-lock braking system ABS and ESP / ASC system. Excellent viscosity properties at low temperatures ensure smooth operation of all the hydraulic systems. Ensures efficient transmission of pressure forces of up to –40 °C, thereby securing the braking effect even at extremely low temperatures. It shows an excellent ability to absorb moisture; effectively prevents creation of ice crystals at low temperatures and vapour bubbles at high temperatures. Anticorrosion agents ensure a high level of internal metal parts of the brake system (cast iron, copper, zinc, aluminum, cadmium). The liquid is highly compatible with the rubber, plastic and metal parts of the brake systems. It is perfectly miscible with synthetic brake fluids of the same specification. It is not miscible with brake fluids based on mineral oils and automatic transmission fluids (ATF). Min. boiling point 265°C.

H302 – Zdraví škodlivý při požití; H318 – Způsobuje vážené poškození očí; H361d – Podezření na poškození plodu v těle matky; H373 – Může způsobit poškození ledvin při prodloužené nebo opakované expozici při požití; EUH208 – Obsahuje bifenol. Může vyvolat alergickou reakci; P201 – Před použitím si obstarejte speciální instrukce; P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte; P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí; P280 – Používejte ochranné rukavice (ochranný oděv) ochranné brýle / obličejový štít; P301+P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře; P305+P351+P33­8+P310 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře; P308+P313 – Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření; P405 – Skladujte uzamčené; P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy.

Obsahuje: triethylengly­kolmonobutylet­her (CAS:143–22–6); 2-(2-methoxyethoxy)et­hanol (CAS:111–77–3); diethylenglykol (CAS:111–46–6); vedlejší produkty z výroby 2-butoxyethan-1-olu, obsahuje převážně směs di-, tri-, tetra- a pentaethylenglykol-monobutyletherů s počtem uhlíků převážně C8-C14 (CAS:161907–77–3)

NEBEZPEČÍ