Lavio MOTO DOT 4+ ABS, brzdová kapalina
- 15 %1 litr

Lavio MOTO DOT 4+ ABS, brzdová kapalina

syntetická brzdová kapalina normy DOT 4+ pro motocykly

» detailní popis

Kód: 120360
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 172,00  
Ceníková cena 202,00 Kč  
Při odběru 6 ks a více 161,60 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

500 ml104,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Syntetická certifikovaná brzdová kapalina DOT 4+ určená k použití v nejmodernějších brzdových systémech motocyklů vybavených antiblokovacím brzdným systémem ABS a systémy kontroly stability nebo i bez nich a v hydraulických systémech. Špičkové viskozitní vlastnosti zaručují bezproblémový chod a účinný přenos tlakových sil, čímž umožňují vytvoření brzdícího účinku i při extrémních podmínkách. Vynikající schopnost absorbovat vlhkost účinně zabraňuje vytvoření ledových krystalků při nízkých teplotách a bublinek páry při vysokých teplotách. Antikorozní přísady zajišťují vysokou úroveň ochrany vnitřních kovových částí brzdícího systému. Kapalina je velmi dobře snášenlivá s gumovými, plastovými a kovovými součástkami brzdových systémů. Je dokonale mísitelná se syntetickými brzdovými kapalinami stejné specifikace. Není mísitelná s brzdovými kapalinami na bázi minerálních olejů a s kapalinami do automatických převodovek (ATF). Bod varu min. 265°C.

DOT 4+; FMVSS 116; SAE J1704; ISO 4925 class 4; bod varu min. 265°C

SK: Syntetická certifikovaná brzdová kvapalina DOT 4+ určená na použitie v najmodernejších brzdových systémoch motocyklov vybavených antiblokovacím brzdným systémom ABS a systémami kontroly stability alebo aj bez nich a v hydraulických systémoch. Špičkové viskozitné vlastnosti zaručujú bezproblémový chod a efektívny prenos tlakových síl, čím umožňujú vytvorenie brzdiaceho účinku aj pri extrémnych podmienkach. Vynikajúca schopnosť absorbovať vlhkosť účinne zabraňuje vytvoreniu ľadových kryštálikov pri nízkych teplotách a bubliniek pary pri vysokých teplotách. Antikorózne prísady zaisťujú vysokú úroveň ochrany vnútorných kovových častí brzdiaceho systému. Kvapalina je veľmi dobre znášanlivá s gumovými, plastovými a kovovými súčiastkami brzdových systémov. Je dokonale miešateľná so syntetickými brzdovými kvapalinami rovnakej špecifikácie. Nie je miešateľná s brzdovými kvapalinami na báze minerálnych olejov a s kvapalinami do automatických prevodoviek (ATF). Bod varu min. 265°C.

PL: Syntetyczny certyfikowany płyn hamulcowy DOT 4+ przeznaczony do zastosowania w najnowocześni­ejszych układach hamulcowych motocykli wyposażonych w system ABS oraz system kontroli stabilności, jak również bez nich oraz w układach hydraulicznych. Wyjątkowe właściwości lepkości gwarantują bezzakłóceniowe funkcjonowanie i skuteczne przenoszenie sił ciśnieniowych, co zapewnia skuteczność hamowania nawet w warunkach ekstremalnych. Doskonała zdolność pochłaniania wilgoci skutecznie zapobiega powstaniu kryształków lodu przy temperaturze ujemnej oraz bąbelek pary przy temperaturze dużej. Dodatki antykorozyjne zapewniają bardzo wysoki poziom ochrony części wewnętrznych układu hamulcowego. Płyn nie oddziałuje ujemnie na części gumowe, plastikowe i metalowe układu hamulcowego. Można go doskonale wymieszać z syntetycznymi płynami hamulcowymi o specyfikacji identycznej. Nie można go zmieszać z płynami hamulcowymi na bazie olejów mineralnych oraz z płynami do przekładni automatycznych (ATF). Punkt wrzenia min. 265°C.

EN: Certified synthetic brake fluid DOT 4+ intended for use in advanced braking systems of motorcycles equipped with anti-lock braking system (ABS) and stability control systems, or even without them, and hydraulic systems. Excellent viscosity properties ensure smooth running and efficient transfer of compressive forces, thus allowing the creation of braking effect even under extreme conditions. It shows an excellent ability to absorb moisture; effectively prevents creation of ice crystals at low temperatures and vapour bubbles at high temperatures. Anticorrosion additives ensure a high level of protection for internal metal parts of the braking systems. The liquid is highly compatible with rubber, plastic and metal parts of the brake systems. It is perfectly miscible with synthetic brake fluids of the same specification. It is not miscible with brake fluids based on mineral oils and automatic transmission fluids (ATF). Min. boiling point 265 °C.

H302 – Zdraví škodlivý při požití; H318 – Způsobuje vážené poškození očí; H361d – Podezření na poškození plodu v těle matky; H373 – Může způsobit poškození ledvin při prodloužené nebo opakované expozici při požití; EUH208 – Obsahuje bifenol. Může vyvolat alergickou reakci; P201 – Před použitím si obstarejte speciální instrukce; P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte; P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí; P280 – Používejte ochranné rukavice (ochranný oděv) ochranné brýle / obličejový štít; P301+P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře; P305+P351+P33­8+P310 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře; P308+P313 – Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření; P405 – Skladujte uzamčené; P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy.

Obsahuje: triethylengly­kolmonobutylet­her (CAS:143–22–6); 2-(2-methoxyethoxy)et­hanol (CAS:111–77–3); diethylenglykol (CAS:111–46–6); vedlejší produkty z výroby 2-butoxyethan-1-olu, obsahuje převážně směs di-, tri-, tetra- a pentaethylenglykol-monobutyletherů s počtem uhlíků převážně C8-C14 (CAS:161907–77–3)

NEBEZPEČÍ