Lavio OSTŘIKOVAČ -40°C
Doporučujeme- 15 %3 litry

Lavio OSTŘIKOVAČ -40°C

mrazuvzdorná směs do ostřikovačů

» detailní popis

Kód: 120579
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 148,00  
Ceníková cena 174,00 Kč  
Při odběru 8 ks a více 130,50 Kč  
Při odběru 40 ks a více 121,80 Kč  
Při odběru 60 ks a více 118,32 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

5 litrů224,00 Kč 
20 litrů918,00 Kč 
50 litrů2 248,00 Kč 
volně33,40 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

  • kvalitní parfémovaná směs s vůní citrónu BEZ METANOLU
  • pro všechny typy ostřikovačů

Kvalitní mrazuvzdorná parfémovaná kapalina do všech typů ostřikovačů motorových vozidel, strojů a další techniky. Odstraňuje nečistoty ze skel, dokonale chrání před zamrzáním ostřikovačů, chrání ostřikovací systémy před korozí a zanechává skla křišťálově čistá. Kapalinu –40°C nařeďte dle tabulky nebo ve velkých mrazech používejte neředěnou. Při výrobě je použita demineralizovaná voda, proto směs nevytváří na skle úsady.

ostřikovač –40°C voda bod tuhnutí
1 1 –15°C

Zámrznost kapaliny udává mrazuvzdornost v nádržce ostřikovače. Při jízdě dochází vlivem proudění vzduchu k rychlejšímu odloučení lihové složky a zůstatková voda po setření stěrači může zamrzat. Doporučujeme používat kapaliny s výrazně vyšší zámrzností než je aktuální venkovní teplota.

H226 Hořlavá kapalina a páry; H319 Způsobuje vážné podráždění očí; P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku; P102 Uchovávejte mimo dosah dětí; P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku; P210 Chraňte před teplem/jiskra­mi/otevřeným plamenem/horkými povrchy/jinými zdroji zapálení/zákaz kouření; P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený; P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování; P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje Ethanol, ethan-1,2-diol, barvivo, parfém. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Bezpečnostní list pro profesionální použití k dispozici na vyžádání. Minimální trvanlivost 36 měsíců od data na obalu.