Lavio OSTŘIKOVAČ -40°C
Doporučujeme- 20 %5 litrů

Lavio OSTŘIKOVAČ -40°C

mrazuvzdorná směs do ostřikovačů

» detailní popis

Kód: 120401
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 179,00  
Ceníková cena 224,00 Kč  
Při odběru 6 ks a více 168,00 Kč  
Při odběru 24 ks a více 156,80 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

3 litry128,00 Kč 
20 litrů716,00 Kč 
50 litrů1 780,00 Kč 
volně28,44 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 * parfémovaná směs s vůní citrónu  * pro všechny typy ostřikovačů  * zanechává křišťálově čisté sklo

Kvalitní mrazuvzdorná parfémovaná kapalina do všech typů ostřikovačů motorových vozidel, strojů a další techniky. Odstraňuje nečistoty ze skel, dokonale chrání před zamrzáním ostřikovačů, chrání ostřikovací systémy před korozí a zanechává skla křišťálově čistá. Kapalinu –40°C nařeďte dle tabulky nebo ve velkých mrazech používejte neředěnou. Při výrobě je použita demineralizovaná voda, proto směs nevytváří na skle úsady. Zámrznost kapaliny udává mrazuvzdornost v nádržce ostřikovače. Při jízdě dochází vlivem proudění vzduchu k rychlejšímu odloučení lihové složky a zůstatková voda po setření stěrači může zamrzat. Doporučujeme používat kapaliny s výrazně vyšší zámrzností než je aktuální venkovní teplota.

ostřikovač –40°C voda bod tuhnutí
1 1 –15°C

SK: Kvalitná mrazuvzdorná parfumovaná kvapalina do všetkých typov ostrekovačov motorových vozidiel, strojov a ďalšej techniky. Odstraňuje nečistoty zo skiel, dokonale chráni pred zamŕzaním ostrekovačov, chráni ostrekovacie systémy pred koróziou a zanecháva skla krištáľovo čisté. Kvapalinu –40°C zrieďte podľa tabuľky alebo vo veľkých mrazoch používajte neriedenú. Pri výrobe sa používa demineralizovaná voda, preto zmes nevytvára na skle usadeniny. Zámrznosť kvapaliny udáva mrazuvzdornosť v nádržke ostrekovača. Pri jazde dochádza vplyvom prúdenia vzduchu k rýchlejšiemu odlúčeniu liehovej zložky a zostatková voda po zotretí stieračmi môže zamŕzať. Odporúčame používať kvapaliny s výrazne vyššou zámrznosťou než je aktuálna vonkajšia teplota.

PL: Wysokiej jakości mrozoodporny perfumowany płyn do wszystkich typów spryskiwaczy szyb w samochodach, maszynach i kolejnych rodzajach techniki. Usuwa zanieczyszczenia z szyb, doskonale chroni przed zamarzaniem spryskiwaczy, chroni system spryskiwania przeciw korozji i zapewnia lśniącą czystość szyb. Płyn –40°C można rozcieńczać zgodnie z tabelką i w przypadku bardzo niskich temperatur nie rozcieńczać. Do produkcji używana jest woda demineralizowana, dlatego mieszanka nie pozostawia śladów na szybie. Punkt zamarzania płynu określa mrozoodporność w zbiorniku spryskiwacza. Podczas jazdy wskutek przepływu powietrza dochodzi do szybszego parowania składnika alkoholowego i pozostała woda może na szybie zamarzać. Zalecamy stosować płyn o wskaźniku niezamarzania większym od aktualnej temperatury na zewnątrz.

EN: Quality anti-freeze perfumed liquid for all types of washers of motor vehicles, machinery and other equipment. It removes dirt from glass, perfectly protects against freezing of washers, protects spray systems against corrosion and makes the glass crystal clear. Dilute the –40°C liquid according to the table or use it undiluted at very low temperatures. Demineralized water is used for production of this anti-freeze liquid, so the mixture does not form deposits on the glass. The liquid freezing point indicates freeze resistance in a washer tank. When driving, the alcohol component separates faster due to the air flow and residual water may freeze on the glass after operation of wipers. We recommend using fluids with a freezing point, which is significantly higher than the current outdoor temperature.

H226 Hořlavá kapalina a páry; H319 Způsobuje vážné podráždění očí; P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku; P102 Uchovávejte mimo dosah dětí; P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku; P210 Chraňte před teplem/jiskra­mi/otevřeným plamenem/horkými povrchy – zákaz kouření; P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený; P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování; P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Obsahuje: Ethanol (603–002–00–5), Ethanediol (603–027–00–1), Butanone (606–002–00–3). Obsahuje aroma, může vyvolat alergickou reakci. Složení: méně než 5 % obsahu aniontové povrchově aktivní látky, ethanol, barvivo, aroma. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Hořlavina II.třídy nebezpečnosti. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Bezpečnostní list pro profesionální použití k dispozici na vyžádání. Minimální trvanlivost 5 let od data uvedeného na obalu.

VAROVÁNÍ