Lavio OSTŘIKOVAČ -80°C
- 20 %20 litrů

Lavio OSTŘIKOVAČ -80°C

koncentrovaná mrazuvzdorná směs do ostřikovačů

» detailní popis

Kód: 120406
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 1 340,00  
Ceníková cena 1 675,00 Kč  
Při odběru 3 ks a více 1 256,25 Kč  
Při odběru 5 ks a více 1 172,50 Kč  
Při odběru 8 ks a více 1 139,00 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

3 litry215,00 Kč 
5 litrů336,00 Kč 
50 litrů3 258,00 Kč 
volně50,58 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

  • kvalitní koncentrovaná parfémovaná směs s vůní citrónu BEZ METANOLU
  • pro všechny typy ostřikovačů

Kvalitní mrazuvzdorná parfémovaná kapalina do všech typů ostřikovačů motorových vozidel, strojů a další techniky. Odstraňuje nečistoty ze skel, dokonale chrání před zamrzáním ostřikovačů, chrání ostřikovací systémy před korozí a zanechává skla křišťálově čistá. Kapalinu –80°C nařeďte dle tabulky. Při výrobě je použita demineralizovaná voda, proto směs nevytváří na skle úsady.

ostřikovač –80°C voda bod tuhnutí
1 1 –30°C
1 2 –15°C

Zámrznost kapaliny udává mrazuvzdornost v nádržce ostřikovače. Při jízdě dochází vlivem proudění vzduchu k rychlejšímu odloučení lihové složky a zůstatková voda po setření stěrači může zamrzat. Doporučujeme používat kapaliny s výrazně vyšší zámrzností než je aktuální venkovní teplota.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry; H319 Způsobuje vážné podráždění očí; P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku; P102 Uchovávejte mimo dosah dětí; P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku; P210 Chraňte před teplem/jiskra­mi/otevřeným plamenem/horkými povrchy/jinými zdroji zapálení/zákaz kouření; P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený; P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování; P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě; P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje Ethanol, ethan-1,2-diol, barvivo, parfém. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Bezpečnostní list pro profesionální použití k dispozici na vyžádání. Minimální trvanlivost 36 měsíců od data na obalu.