Lavio TECHNICKÝ LIHOVÝ PŘÍPRAVEK
- 12 %1 litr

Lavio TECHNICKÝ LIHOVÝ PŘÍPRAVEK

lihový přípravek – čistič – pro technické účely

» detailní popis

Kód: 120425
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 87,00  
Ceníková cena 99,00 Kč  
Při odběru 6 ks a více 79,20 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

10 litrů659,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Lihový přípravek pro technické použití v průmyslu jako rozpouštědlo a ředidlo lihových barev, čištění a odmašťování povrchů, odstraňování skvrn a nečistot apod. V neředěném stavu se používá do vzduchových brzdových soustav nákladních automobilů a autobusů proti zamrzání. Možno jej použít do lihových vařičů a topidel.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry; H319 Způsobuje vážné podráždění očí; P102 Uchovávejte mimo dosah dětí; P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření; P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/ply­nu/mlhy/par/a­erosolů; P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít; P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte; P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování; P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte prášek, střední nebo těžko pěnu, oxid uhličitý, tříštěný vodní proud, ABC; P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený; P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečných odpadů, nebo předáním oprávněné osobě. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu!

Složení: ethanol (ES 200–578–6) >94%; ethyl methyl keton (ES 201–159–0) 2,7%; propan-2-ol (ES 200–661–7) 2,7%; denatonium benzoát (ES 223–095–2) 0,00123%. Hustota 0,80–0,82 g/cm3; obsah organických rozpouštědel 0,95kg/kg; obsah celkového organického uhlíku 0,52 kg/kg; obsah netěkavých látek 5%. Maximální prahová hodnota těkavých látek 850g/l. Maximální obsah těkavých látek v produktu: 820g/l.

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. Hořlavina I.třídy nebezpečnosti. Bezpečnostní list pro profesionální použití k dispozici na vyžádání. Minimální doba použitelnosti 36 měsíců od data plnění.

NEBEZPEČÍ