Lavio EMUL ERO
volně

Lavio EMUL ERO

emulgační ropný olej – bílá chladící emulgační kapalina

» detailní popis

Kód: 080079
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na našem výrobním skladě
Vaše cena 93,53  
Ceníková cena 93,53 Kč  
Při odběru 50 l a více 91,11 Kč  

Minimální odběr je 20 l

+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

5 litrů673,00 Kč 
10 litrů1 283,00 Kč 
20 litrů2 549,00 Kč 
50 litrů5 829,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Kovoobráběcí s vodou mísitelná kapalina na bázi vysoce rafinovaného minerálního oleje s velmi dobrou mísitelností určená pro obrábění, soustružení, frézování, řezání, broušení, vrtání a další operace. Používá se pro široké spektrum ocelí, litiny, neželezných kovů a jejich slitin, bez rizika koroze nebo tvorby skvrn. Používá se na konvenčních obráběcích strojích, tak i v CNC obráběcích centrech. Při smísení s vodou vytváří biologicky stabilní bílou chladící a mazací kapalinu s dobrými protikorozními vlastnostmi. Obsahuje emulgátor, protikorozní přísady, protipěnivostní přísady a přísady proti biodegradaci. Je mimořádně snadno mísitelná i s tvrdou vodou. Neobsahuje chlór, těžké kovy, PCB/PCT sloučeniny, dusitany, sloučeniny bária, sekundární aminy.

KONCENTRACE: FRÉZOVÁNÍ: 8–15%; VRTÁNÍ: 5–12%; ŘEZÁNÍ: 5–10%; SOUSTRUŽENÍ: 5–8%; BROUŠENÍ: 3–6%

H315 Dráždí kůži; P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí; P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv; P302 + P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla; P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření; P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

SK: Kovoobrábacia s vodou miešateľná kvapalina na báze vysoko rafinovaného minerálneho oleja s veľmi dobrou miešateľnosťou určená na obrábanie, sústruženie, frézovanie, rezanie, brúsenie, vŕtanie a ďalšie operácie. Používa sa pre široké spektrum ocelí, liatiny, neželezných kovov a ich zliatin, bez rizika korózie alebo tvorby škvŕn. Používa sa na konvenčných obrábacích strojoch, ako aj v CNC obrábacích centrách. Pri zmiešaní s vodou vytvára biologicky stabilnú bielu chladiacu a mazaciu kvapalinu s dobrými protikoróznymi vlastnosťami. Obsahuje emulgátor, protikorózne prísady, protipenivostné prísady a prísady proti biodegradácii. Je mimoriadne ľahko miešateľná aj s tvrdou vodou. Neobsahuje chlór, ťažké kovy, PCB/PCT zlúčeniny, dusitany, zlúčeniny bária, sekundárne amíny.

PL: Płyn mieszany z wodą do obróbki metalu na bazie wysoko rafinowanego oleju mineralnego o wyjątkowej mieszalności przeznaczony do obróbki, skrawania, frezowania, cięcia, szlifowania, wiercenia i innych czynności. Używany dla szerokiej gamy stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, bez ryzyka korozji lub powstania plam. Używany na konwencjonalnych maszynach do obróbki, jak np. CNC centrum obróbki. Przy zmieszaniu z wodą powstaje stabilny biologicznie płyn chłodzący i smarujący o dobrych właściwościach antykorozyjnych. Zawiera emulgator, dodatki antykorozyjne, przeciw spienianiu oraz dodatki do biodegradacji. Można go wyjątkowo dobrze mieszać również z twardą wodą. Nie zawiera chlorku, metali ciężkich, PCB/PCT związków, azotynów, związków baru, aminów wtórnych.

EN: Metalworking water miscible fluid based on highly refined mineral oil with very good miscibility designed for machining, turning, milling, cutting, grinding, drilling and other operations. Used for a wide range of steels, cast iron, non-ferrous metals and their alloys, without the risk of corrosion or staining. It is used on conventional machine tools and in CNC machining centres. When mixed with water, it creates white biostable coolant with good anticorrosive properties. It contains emulsifier, anti-corrosion agents, antifoaming additives and additives against biodegradation. It is extremely easily miscible also with hard water. It does not contain chlorine, heavy metals, PCB/PCT compounds, nitrites, barium compounds, secondary amines.

H315 Dráždí kůži; P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí; P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv; P302 + P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla; P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření; P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Skladujte v uzavřených obalech na suchých místech s dostatečným větráním, které jsou chráněny před přímými povětrnostními vlivy a slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti možných zdrojů ohně. Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte zásady bezpečnosti práce a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům. Bezpečnostní list pro profesionální použití k dispozici na vyžádání.

VAROVÁNÍ