Lavio COMPRESS SYNT VDL 46 PAO
Doporučujeme10 litrů

Lavio COMPRESS SYNT VDL 46 PAO

syntetický (PAO) kompresorový olej pro vysoké tlaky a teploty

» detailní popis

Kód: 120625
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 1 945,00  
Ceníková cena 1 945,00 Kč  
Při odběru 3 ks a více 1 789,40 Kč  
Při odběru 10 ks a více 1 692,15 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

1 litr219,00 Kč 
20 litrů3 740,00 Kč 
50 litrů9 049,00 Kč 
volně139,31 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Alternativní produkty

Lavio COMPRESS VDL 46
10 litrů

Lavio COMPRESS VDL 46

kompresorový olej ISO VG 46

963,00 Kč
Koupit 

Vysoce výkonný syntetický kompresorový olej na bázi PAO – polyalfaolefin, určený pro mazání stacionárních i mobilních rotačních, šroubových a lamelových vzduchových a plynových kompresorů a turbokompresorů s vyšším zatížením (teplota na výtlaku přes 100°C). Vysoce kvalitní syntetický základový PAO olej spolu s vyváženou kombinací moderních aditiv zaručuje vynikající ochranu a výkon kompresorů pracujících se vstřikovacím mazáním a produkujících na konci komprese vysoké tlaky a vysoké teploty. Umožňuje delší životnost olejové náplně než klasické kompresorové oleje na bázi minerálních olejů. Používá se v náročných podmínkách, kdy dochází k degradaci oleje a tvorbě kalů. Vynikající mazivost vytváří vrstvu mazacího filmu s vysokou zatížitelností, zajišťuje čistotu kompresorové komory a ložisek, umožňuje dosáhnout prodloužený výměnný interval a snižuje náklady na údržbu. Zaručuje vynikající tepelnou a oxidační stabilitu, ochranu proti korozi ocelových částí a částí z neželezných kovů i v přítomnosti vody, rychlou odlučivost vzduchu – nižší riziko kavitace, souvislý mazací film bez vzduchových bublin. Olej má vynikající odlučování vody – voda se rychle oddělí od oleje a může být vypuštěna ze systému, méně časté ucpávání filtru odlučovače oleje. Bod tekutosti –39°C, bod vzplanutí 225°C.

ISO VG 46; ISO-L-DAJ; DIN 51 506 VDL; SAE MS1003–2 Type DPJ; GM LJ-04–3–04

SK: Vysoko výkonný syntetický kompresorový olej na báze PAO – polyalfaolefin, určený na mazanie stacionárnych a mobilných rotačných, skrutkových a lamelových vzduchových a plynových kompresorov a turbokompresorov s vyšším zaťažením (teplota na výstupe nad 100 °C). Vysokokvalitný syntetický základový olej PAO spolu s vyváženou kombináciou moderných aditív zaručuje vynikajúcu ochranu a výkon kompresorov pracujúcich so vstrekovacím mazaním a produkujúcich vysoké tlaky a vysoké teploty na konci kompresie. Umožňuje dlhšiu životnosť olejových kaziet ako bežné kompresorové oleje na báze minerálnych olejov. Používa sa v náročných podmienkach, kde dochádza k degradácii oleja a tvorbe kalov. Vynikajúca mazacia schopnosť vytvára mazací film pri vysokom zaťažení, zabezpečuje čistotu komory kompresora a ložísk, umožňuje predĺženie intervalov výmeny a znižuje náklady na údržbu. Zaručuje vynikajúcu tepelnú a oxidačnú stabilitu, ochranu proti korózii oceľových a neželezných kovových častí aj v prítomnosti vody, rýchle oddelenie vzduchu – nižšie riziko kavitácie, súvislý mazací film bez vzduchových bublín. Olej má vynikajúcu separáciu vody – voda sa rýchlo oddeľuje od oleja a môže byť vypustená zo systému, čím sa menej často zanáša filter odlučovača oleja. Teplota tuhnutia –39 °C, teplota vzplanutia 225 °C.

PL: Wysokowydajny syntetyczny olej sprężarkowy na bazie PAO – polialfaolefiny, przeznaczony do smarowania stacjonarnych i mobilnych rotacyjnych, śrubowych i łopatkowych sprężarek powietrza i gazu oraz turbo sprężarek o podwyższonych obciążeniach (temperatura tłoczenia powyżej 100°C). Wysokiej jakości syntetyczny olej bazowy PAO wraz ze zrównoważoną kombinacją zaawansowanych dodatków uszlachetniających gwarantuje doskonałą ochronę i wydajność sprężarek pracujących ze smarowaniem wtryskowym i wytwarzających wysokie ciśnienia i wysokie temperatury pod koniec sprężania. Zapewnia dłuższą żywotność wkładu olejowego niż konwencjonalne oleje sprężarkowe na bazie oleju mineralnego. Stosowany w trudnych warunkach, gdzie występuje degradacja oleju i tworzenie się osadów. Doskonała smarowność tworzy film smarny przy dużym obciążeniu, zapewnia czystość komory sprężarki i łożysk, pozwala na wydłużenie okresów między wymianami oleju i obniża koszty konserwacji. Gwarantuje doskonałą stabilność termiczną i oksydacyjną, ochronę antykorozyjną części stalowych i z metali nieżelaznych nawet w obecności wody, szybką separację powietrza – mniejsze ryzyko kawitacji, ciągły film smarny bez pęcherzyków powietrza. Olej posiada doskonałą separację wody – woda jest szybko oddzielana od oleju i może być odprowadzana z układu, rzadziej dochodzi do zapychania filtra separatora oleju. Temperatura krzepnięcia –39°C, temperatura zapłonu 225°C.

EN: High performance synthetic compressor oil based on PAO – polyalphaolefin, designed for lubrication of stationary and mobile rotary, screw and vane air and gas compressors and turbo compressors with higher loads (discharge temperature over 100°C). A high quality synthetic PAO base oil together with a balanced combination of advanced additives guarantees excellent protection and performance for compressors operating with injection lubrication and producing high pressures and high temperatures at the end of compression. It allows longer oil cartridge life than conventional mineral oil based compressor oils. Used in harsh conditions where oil degradation and sludge formation occur. Excellent lubricity creates a high load lubrication film, ensures cleanliness of the compressor chamber and bearings, allows for extended drain intervals and reduces maintenance costs. It guarantees excellent thermal and oxidation stability, corrosion protection of steel and non-ferrous metal parts even in the presence of water, fast air separation – lower risk of cavitation, continuous lubricating film without air bubbles. The oil has excellent water separation – water is quickly separated from the oil and can be drained from the system, less frequent clogging of the oil separator filter. Pour point –39°C, flash point 225°C.