Lavio SYNTHETIC HYBRID 0W-16
1 litr

Lavio SYNTHETIC HYBRID 0W-16

plně syntetický motorový olej pro hybridní motory

» detailní popis

Kód: 120760
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 192,00  
Ceníková cena 192,00 Kč  
Při odběru 12 ks a více 176,64 Kč  
Při odběru 60 ks a více 167,04 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

5 litrů887,00 Kč 
10 litrů1 581,00 Kč 
20 litrů3 398,00 Kč 
50 litrů8 090,00 Kč 
volně124,70 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Nízkoviskózní plně syntetický motorový olej na bázi PAO Polyalphaolefin + estery speciálně navržený pro hybridní elektrická vozidla (H.E.V) a Plug-in hybridní elektrická vozidla (P.H.E.V) vybavená nejnovějšími benzínovými motory s turbodmychadlem nebo přirozeným sáním, přímým nebo nepřímým vstřikováním. Vhodný také pro bateriová elektrická vozidla (B.E.V) vybavená termobenzínovým motorem používaným jako Range Extender. Používá se i pro nehybridní motory vyžadující oleje SAE 0W-16, API SP a ILSAC GF-6 nebo nižší. Plně syntetický olej PAO+ESTER s nízkou viskozitou, vynikajícími disperzními a detergentními vlastnostmi, vysokým a stabilním viskozitním indexem a účinnou odolností proti střihu zajišťuje bezproblémové starty v nejnáročnějších provozních podmínkách, úsporu paliva, snižuje opotřebení motoru při startování a volnoběhu, netvoří usazeniny ve spalovacím prostoru, zejména v oblasti ventilů a pístních kroužků a udržuje motor v čistotě po celý výměnný interval. Díky optimálním kluzným vlastnostem zajišťuje i prodloužení životnosti motoru v jízdním režimu START-STOP. Olej zcela snižuje vliv předčasného vznícení LSPI (Low Speed Pre-Ignition), který se projevuje při vstřikování paliva do motoru. Systémy následného zpracování výfukových plynů v benzínových motorech, které jsou citlivé na použité oleje jsou také dlouhodobě chráněny díky nízkému obsahu fosforu. Olej je vhodný pro nejnáročnější jízdní podmínky – krátké jízdy ve městě, sportovní styl jízdy, opakované startování motoru, jízda ve městě i po dálnici. Vždy používejte olej s předepsanými normami výrobce motoru.

SAE 0W-16; API SP (RC); ILSAC GF-6B; HONDA Ultra Green / Ultra Next; HONDA 08215/08216–99974; HONDA 08232-P99S1LHE; MITSUBISHI MZ102662/661 MITSUBISHI DiaQueen ECO Plus; TOYOTA 08880–11005; NISSAN Hybrid Engine KLANM-01A04 Extra Save X Eco

SK: Nízkoviskózny plne syntetický motorový olej na báze polyalfaolefínov PAO + esterov, špeciálne navrhnutý pre hybridné elektrické vozidlá (H.E.V) a plug-in hybridné elektrické vozidlá (P.H.E.V) vybavené najnovšími benzínovými motormi s turbodúchadlom alebo prirodzeným nasávaním, s priamym alebo nepriamym vstrekovaním. Vhodné aj pre batériové elektrické vozidlá (B.E.V) vybavené termopetrolovým motorom používaným ako predlžovač dojazdu. Používa sa aj pre nehybridné motory vyžadujúce oleje SAE 0W-16, API SP a ILSAC GF-6 alebo nižšie. Plne syntetický olej PAO+ESTER s nízkou viskozitou, vynikajúcimi disperznými a detergentnými vlastnosťami, vysokým a stabilným viskozitným indexom a účinným šmykovým odporom zabezpečuje plynulé štarty v najnáročnejších prevádzkových podmienkach, úsporu paliva, znižuje opotrebenie motora pri štarte a voľnobehu, netvorí usadeniny v spaľovacom priestore, najmä v oblasti ventilov a piestnych krúžkov, a udržiava motor čistý počas celého intervalu výmeny. Vďaka svojim optimálnym klzným vlastnostiam zabezpečuje aj predĺženú životnosť motora v režime jazdy START-STOP. Olej úplne znižuje účinok LSPI (Low Speed Pre-Ignition), ktorý vzniká pri vstrekovaní paliva do motora. Systémy dodatočnej úpravy výfukových plynov v benzínových motoroch, ktoré sú citlivé na použité oleje, sú tiež dlhodobo chránené vďaka nízkemu obsahu fosforu. Olej je vhodný pre najnáročnejšie jazdné podmienky – krátke jazdy po meste, športovú jazdu, opakované štarty motora, jazdu po meste a diaľnici. Vždy používajte olej s predpísanými normami výrobcu motora.

PL: W pełni syntetyczny olej silnikowy o niskiej lepkości, na bazie polialfaolefin PAO + estrów, specjalnie zaprojektowany do hybrydowych pojazdów elektrycznych (H.E.V) i hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in (P.H.E.V) wyposażonych w najnowsze turbodoładowane lub wolnossące silniki benzynowe z wtryskiem bezpośrednim lub pośrednim. Nadaje się również do pojazdów elektrycznych na baterie (B.E.V) wyposażonych w silnik termopetrolowy używany jako Range Extender. Stosowany również w silnikach niehybrydowych wymagających olejów SAE 0W-16, API SP i ILSAC GF-6 lub niższych. W pełni syntetyczny olej PAO+ESTER o niskiej lepkości, doskonałych właściwościach dyspergujących i detergentowych, wysokim i stabilnym wskaźniku lepkości oraz skutecznej odporności na ścinanie zapewnia płynny rozruch w najbardziej wymagających warunkach pracy, oszczędność paliwa, zmniejsza zużycie silnika podczas rozruchu i pracy na biegu jałowym, nie tworzy osadów w komorze spalania, zwłaszcza w obszarze zaworów i pierścieni tłokowych, oraz utrzymuje silnik w czystości przez cały okres między wymianami. Dzięki optymalnym właściwościom ślizgowym zapewnia również wydłużoną żywotność silnika w trybie jazdy START-STOP. Olej całkowicie redukuje efekt LSPI (Low Speed Pre-Ignition), który występuje podczas wtrysku paliwa do silnika. Układy oczyszczania spalin w silnikach benzynowych, które są wrażliwe na zużyte oleje, są również chronione w dłuższej perspektywie dzięki niskiej zawartości fosforu. Olej nadaje się do najbardziej wymagających warunków jazdy – krótkiej jazdy miejskiej, jazdy sportowej, wielokrotnego uruchamiania silnika, jazdy miejskiej i autostradowej. Należy zawsze używać oleju zgodnego z normami producenta silnika.

EN: Low viscosity fully synthetic engine oil, based on PAO Polyalphaolefin + esters, specially designed for Hybrid Electric Vehicles (H.E.V) and Plug-in Hybrid Electric Vehicles (P.H.E.V) equipped with the latest turbocharged or naturally aspirated gasoline engines, direct or indirect injection. Also suitable for battery electric vehicles (B.E.V) equipped with a thermopetrol engine used as a Range Extender. Also used for non-hybrid engines requiring SAE 0W-16, API SP and ILSAC GF-6 or lower oils. Fully synthetic PAO+ESTER oil with low viscosity, excellent dispersant and detergent properties, high and stable viscosity index and effective shear resistance provides smooth starts in the most demanding operating conditions, fuel economy, reduces engine wear during starting and idling, does not form deposits in the combustion chamber, especially in the valve and piston ring area, and keeps the engine clean throughout the change interval. Thanks to its optimum sliding properties, it also ensures extended engine life in START-STOP driving mode. The oil completely reduces the effect of LSPI (Low Speed Pre-Ignition), which occurs when fuel is injected into the engine. Exhaust aftertreatment systems in gasoline engines that are sensitive to used oils are also protected in the long term due to their low phosphorus content. The oil is suitable for the most demanding driving conditions – short city drives, sporty driving, repeated engine starts, city and highway driving. Always use oil with the engine manufacturer's pres­cribed standards.