Lavio ROZMRAZOVAČ ZÁMKŮ
Doporučujeme50 ml kapátko

Lavio ROZMRAZOVAČ ZÁMKŮ

Rozmrazovač zámků pro odstranění námrazy

» detailní popis

Kód: 120585
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 32,00  
Ceníková cena 32,00 Kč  
Při odběru 10 ks a více 29,44 Kč  
Při odběru 30 ks a více 27,84 Kč  
Při odběru 50 ks a více 25,92 Kč  
+ -

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rozmrazovač zámků pro okamžité odstranění námrazy v zámcích vozidel automobilů, karavanů, stavebních strojů, venkovních dveří apod. Spolehlivě rozmrazuje, po aplikaci zpožďuje nové zamrznutí. Šetrný k plastům a gumovým těsněním.

Odšroubujte uzávěr a stiskem vstříkněte kapalinu do zámku.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry; H319 Způsobuje vážné podráždění očí; P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku; P102 Uchovávejte mimo dosah dětí; P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku; P210 Chraňte před teplem/jiskra­mi/otevřeným plamenem/horkými povrchy/jinými zdroji zapálení/zákaz kouření; P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený; P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování; P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě; P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje Ethanol, ethan-1,2-diol, barvivo, parfém. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Bezpečnostní list pro profesionální použití k dispozici na vyžádání. Minimální trvanlivost 36 měsíců od data na obalu.