Lavio ROZMRAZOVAČ SKEL
Doporučujeme215 ml mechanický rozprašovač

Lavio ROZMRAZOVAČ SKEL

ideální do kapsy – rozmrazovač skel pro odstranění námrazy

» detailní popis

Kód: 120586
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 69,00  
Ceníková cena 69,00 Kč  
Při odběru 10 ks a více 63,48 Kč  
Při odběru 30 ks a více 60,03 Kč  
Při odběru 50 ks a více 55,89 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

500 ml mechanický rozprašovač89,00 Kč 
1 litr mechanický rozprašovač131,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rozmrazovač skel pro okamžité odstranění námrazy ze skel, světlometů a zpětných zrcátek automobilů, stavebních strojů apod. Po aplikaci zpožďuje vytváření nové námrazy a umožňuje jasný a volný výhled z automobilu. Šetrný k plastům a gumovým těsněním. Vhodný pro všechny typy skel a polykarbonáty.

Rozmrazovač nastříkejte na skla či světlomety, nechte chvíli působit a po té námrazu setřete stěrkou nebo stěrači. Při velké námraze doporučujeme velkou námrazu odstranit prvně škrabkou.

Můžete jej použít rovněž na námrazu na vnitřní části skel, po aplikaci vytřete zbytky uvolněné námrazy do sucha.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry; H319 Způsobuje vážné podráždění očí; P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku; P102 Uchovávejte mimo dosah dětí; P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku; P210 Chraňte před teplem/jiskra­mi/otevřeným plamenem/horkými povrchy/jinými zdroji zapálení/zákaz kouření; P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený; P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování; P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě; P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje Ethanol, ethan-1,2-diol, barvivo, parfém. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Bezpečnostní list pro profesionální použití k dispozici na vyžádání. Minimální trvanlivost 36 měsíců od data na obalu.